RREGULLORE E FUNKSIONIMIT TË SHOQATËS

1.  Kjo Rregullore përcakton mënyrën e funksionimit të shoqatës, organeve dhe administratës së saj, për aq sa nuk vjen në kundërshtim me Statutin apo me përcaktimet ligjore.

STATUTI I SHOQATËS

1. Emri i organizatës është “FORUMI I MBROJTJES PËR AUTORË TË AUDIOVIZUALIT– FILM E VIDEO” në formë të shkurtuar: “FMAA”.
2. Forma e organizatës është ajo e shoqatës.
3. Selia e Shoqatës ndodhet në Tiranë

Tarifat

Forumi i Mbrojtjes së Autorëve të Audiovizualit për vitin 2014 operon për përdorimin e veprave filmike shqiptare të prodhuara përpara vitit 1990 sipas Udhëzimit të datës 08.03.2007, të Qëndrës Kombëtare të Kinematografisë dhe të Ministrisë së Financave për distribucionin e filmit shqiptar (artistik, dokumentar, i animuar)