Në bazë të legjislacionit civil shqiptar, ligjit Nr. 8788 dt. 07.05.2001 “Për organizatat Jofitimprurëse” (i ndryshuar) dhe ligjit Nr. 8789 datë 07/05/2001 “Për Rregjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse” me vullnetin tonë të lirë hartojmë e miratojmë këtë statut të Shoqatës (miratuar në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të dt. 04/05/2015)

STATUTI I SHOQATËS
“FORUMI I MBROJTJES PËR AUTORË TË AUDIOVIZUALIT– FILM E VIDEO”
(FMAA)
Neni 1
Emri, Forma, Selia dhe Simbolet

1. Emri i organizatës është “FORUMI I MBROJTJES PËR AUTORË TË AUDIOVIZUALIT– FILM E VIDEO” në formë të shkurtuar: “FMAA”.
2. Forma e organizatës është ajo e shoqatës.
3. Selia e Shoqatës ndodhet në Tiranë, në adresën “Sami Frasheri”, Pall. Agimi; Shk.19, Ap. 338. Emai: fmaa.alb@gmail.com; website: www.fmaa-alb.com, nr. Tel/fax +355 4222 38 30.
4. Shoqata ka vulën dhe emblemën e saj.
a) Vula e qendrës është:
b) Emblema e qendrës është:

Neni 2
Qëllimi i veprimtarisë së Shoqatës

1. “FMAA” ka për qëllim mbrojtjen e të drejtave të autorëve anëtarë të vet, krijues dhe bashkëkrijues të veprave audiovizuale – në zërin regji e skenar, me të gjitha mjetet ligjore dhe praktike sipas parashikimeve të kuadrit ligjor ekzistues në Republikën e Shqipërisë.
2. “FMAA” është organizatë e pavarur jofitimprurëse, që ka për qëllim të sigurojë mekanizma e realizojë veprimtari për përmbushjen e qëllimit dhe të veprimtarisë së vet, vetëm ose në bashkëpunim me subjekte të tjera, brenda Republikës së Shqipërisë.
3. “FMAA” në realizimin e qëllimit të vet është i hapur për bashkëpunim për çdo subjekt e individ, brenda vendit, që kontribuon me çfarëdolloj forme në përmbushjen e objektivave të këtij qëllimi

Neni 3
Fusha e veprimtarisë

Në përmbushje të qëllimit të saj, shoqata angazhohet në kryerjen e veprimtarive si vijon:
1. Monitorimi i shfaqjes së filmit artistik, dokumentar dhe çdo vepre audiovizuale me të drejta të anëtarëve të shoqatës nga transmetuesit lokalë, kombëtarë dhe të huaj dhe mbledhja e shpërblimeve për anëtarët e vet autorë ose bashkëautorë të këtyre veprave;
2. Përfaqësimi i interesave lidhur me të drejtat e autorit të seicilit anëtar të shoqatës përpara institucioneve shtetërore dhe subjekteve private sipas kontratës individuale midis shoqatës dhe anëtarit si dhe mbi bazën e një prokure të lëshuar nga anëtari;
3. Përcaktimi i tarifave të shpërblimit për shfaqjen nga transmetuesit të veprave audiovizuale, në të cilat anëtarët e shoqatës janë autorë ose bashkëautorë;
4. Mbledhja e tarifave të shpërblimit, në emër dhe për llogari të anëtarëve, nga transmetuesit që shfaqin veprat me autorësi ose bashkëautorësi të anëtarëve të vet sipas pjesëve të caktuara në veprat përkatëse të anëtarëve dhe kalimin e mjeteve monetare të përftuara tek autorët-anëtarë sipas kushteve të kontratës individuale midis seicilit anëtar dhe shoqatës;
5. Kryerja e veprimtarive për ngritje fondesh për realizimin e qëllimeve të saj;
6. Kryerja e studimeve dhe zbatimi i projekteve të ndryshme në lidhje me kinematografinë;
7. Bërja e publikimeve të ndryshme në lidhje me fushat e përmendura në paragrafët e mësipërm;
8. Organizimi i aktiviteteve publike me karakter sensibilizues dhe informues në lidhje me qëllimin e saj;

Neni 4
Ndalimi i shpërndarjes së fitimit

1. Nuk lejohet asnjë formë e shpërndarjes së fitimit ose e përfitimit material e financiar, nga të ardhurat e FMAA-së prej personave, që janë subjekte të statutit ose aktit të themelimit, përveç detyrimeve në formën e pagesave, rrogave, shpërblimeve, honorareve dhe kompensimeve, që rrjedhin nga kontrata e punës, shërbimit, bashkëpunimit ose kontrata të tjera të ngjashme me to, ose për mbulimin e shpenzimeve të kryera me porosi dhe për llogari të shoqatës. Këtu nuk përfshihen shpërndarja e shpërblimeve të mbledhura në emër të autorëve-anëtarë sipas ligjit, këtij Statuti, kontratës individuale me anëtarin dhe Rregullores së shoqatës.
2. Përveç tarifave të shpërblimeve të arkëtuara prej transmetuesve për llogari të anëtarëve individualë sipas këtij Statuti dhe Rregullores së shoqatës, kjo e fundit nuk mund të shpërndajë tek anëtarët, drejtuesit apo themeluesit, të ardhura apo fitime të realizuara nga aktivitetet e parashikuara në pikën 1 më sipër.

Neni 5
Kohëzgjatja

Shoqata funksionon për një afat kohor të pacaktuar. Përfundimi i veprimtarisë bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të FMAA-s ose në rast se janë rrethanat me vendim të Gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, sipas kushteve të parashikuara në nenin 44 të ligjit Nr. 8788 dt. 7/5/2001 “Për Organizatat Jofitimprurëse” (të ndryshuar).

Neni 6
Organet drejtuese

Organet e Shoqatës janë:
1. Asambleja e Përgjithshme;
2. Kryesia;
3. Kryetari.

Neni 7
Asambleja e Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë i shoqatës. Ajo përbëhet nga të gjithë anëtarët e shoqatës, që kanë lidhur kontratën me FMAA-në sipas Statutit.
2. Asambleja e Përgjithshme e shoqatës ka këto kompetenca:
a) miraton dhe ndryshon Statutin dhe Rregulloren e shoqatës;
b) vendos lidhur me drejtimet kryesore të veprimtarisë së shoqatës;
c) diskuton dhe miraton raportet lidhur me veprimtarinë e organeve të tjera drejtuese të shoqatës;
d) zgjedh Kryesinë e Shoqatës;
e) përjashton nga shoqata anëtarët, që nuk respektojnë dispozitat e këtij statuti dhe kanë shkelur në vijimësi kontratën me FMAA-në. Propozimi i paraqitet Asamblesë nga Kryesia në formën e një raporti të arsyetuar lidhur me rastet përkatëse;
f) miraton masën dhe mënyrën e derdhjes së kuotizacionit vjetor të anëtarëve të shoqatës dhe shpërndarjen e shpërblimeve të mbledhura sipas tarifave të caktuara nga kryesia e shoqatës dhe
g) vendos shpërndarjen e shoqatës.

Neni 8
Organizimi i Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit me vendim të Kryesisë së shoqatës.
2. Njoftimet për mbledhjen bëhen nga Kryetari i cili bashkë me njoftimin për datën, orën dhe vendin e mbledhjes dërgon edhe rendin e ditës për mbledhjen.
3. Njoftimi bëhet jo më vonë se një muaj para datës së caktuar për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.
4. Asambleja e Përgjithshme mund të thirret edhe me kërkesë të 1/3 të anëtarëve të saj.
5. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të shoqatës janë të vlefshme kur në to marrin pjesë më shumë se gjysma e anëtarëve.
6. Asambleja e Përgjithshme i merr vendimet e saj me shumicën e thjeshtë të anëtarëve të pranishëm në mbledhje.
7. Vendimet për ndryshimin e Statutit dhe Rregullores së Shoqatës, për përjashtimin e anëtarëve të shoqatës si dhe për shpërndarjen e shoqatës merren me 2/3 (dy të tretat) e votave të të gjithë anëtarëve.
8. Asambleja miraton shpërndarjet e gjithë vitit, raportin mbi aktivitetin e përgjithshëm të shoqatës dhe masën në përqindje të kostove të administrimit për mbledhjen dhe shpërndarjen e shpërblimeve për anëtarët e cila në çdo rast nuk duhet t’i kalojë 25% të totalit të shpërblimit të mbledhur për seicilin anëtar.
9. Tekstet e rezolutave të propozuara dhe të gjitha dokumentat e tjera të nevojshme për informimin e anëtarëve iu vihen në dispozicion sipas kërkesës së tyre para votimit.

Neni 9
Kryesia

1. Anëtarët e kryesisë së shoqatës zgjidhen në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me votë të fshehtë për një afat kohor 4 vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje.
2. Kryesia përbëhet prej 5 anëtarësh me të drejtë rizgjedhjeje
3. Quhen të zgjedhur si anëtarë të Kryesisë ata persona të cilët marrin numrin më të madh të votave të Asamblesë së Përgjithshme.
4. Kryesia drejton veprimtarinë e Shoqatës në periudhën kohore midis dy mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme. Kryesia e Shoqatës ushtron kompetencat e mëposhtme:
a) vendos lidhur me mënyrën e zbatimit të strategjive afatgjata, të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme, mënyrën e realizimit të këtyre strategjive dhe të qëllimeve të Shoqatës në përgjithësi;
b) përcakton prioritetet për projektet dhe financimin e tyre;
c) përcakton rregulla për veprimtarinë financiare të Shoqatës, shpërndarjen sipas tarifave të mbledhura dhe shpërblimeve për anëtarët dhe ia propozon këto Asamblesë si dhe mbikqyr zbatimin e tyre;
d) përcakton rregullat e funksionimit, strukturën, përshkrimin e punës dhe pagat e administratës së shoqatës, honoraret dhe shpërblimet për ekspertët që angazhohen në veprimtaritë e shoqatës me propozim të kryetarit.
e) përcakton dhe i propozon për miratim Asamblesë masën dhe mënyrën e derdhjes së kuotizacionit vjetor të anëtarëve;
f) miraton formatin e kontratës që lidhet mes shoqatës dhe çdo anëtari të saj. Kryesia autorizon me shkrim kryetarin për nënshkrimin e kontratave individuale dhe
g) përcakton tarifat për transmetimin e veprave në bashkëautorësi të anëtarëve të shoqatës.
h) kontrollon dhe miraton administrimin financiar dhe ekonomik të shoqatës;
i) përcakton masën e shpërblimit mujor të Kryetarit dhe shpërblimet vjetore të anëtarëve të vet.
5. Kryesia e Shoqatës mblidhet jo më pak se 4 herë në vit dhe i merr vendimet e saj me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.
6. Mbledhjet e Kryesisë janë të vlefshme kur në to marrin pjesë të paktën 3 anëtarë. Vendimet merren me shumicën e votave. Në rastet e barazisë së votave, vota e Kryetarit përcakton shumicën.
7. Në rast se krijohet një vend vakant në Kryesi përpara përfundimit të mandatit, Asambleja e Përgjithshme zgjedh një anëtari të ri zëvendësues në mbledhjen e vet të radhës. Anëtari i ri shërben në detyrë deri në përfundim të mandatit të anëtarit që zëvendëson.

Neni 10
Kryetari

1. Kryesia, në mbledhjen e saj të parë, zgjedh nga rradhët e saj një Kryetar. Kryetari drejton mbledhjet e Kryesisë dhe veprimtarinë e përditshme të shoqatës.
2. Kryetari i Kryesisë kryen funksionet e mëposhtme:
a) drejton veprimtarinë e Shoqatës në periudhën kohore midis dy mbledhjeve të Kryesisë;
b) drejton mbledhjet e Kryesisë dhe kontrollon zbatimin e vendimeve të marra prej saj;
c) përfaqëson Shoqatën para organeve shtetërore si dhe në marrëdhëniet me të tretët;
d) harton dhe i propozon kryesisë rregullat e funksionimit, strukturën, përshkrimin e punës dhe pagat e administratës së shoqatës, honoraret dhe shpërblimet për ekspertët që angazhohen në veprimtaritë e shoqatës;
e) emëron dhe shkarkon personelin sipas rregullave për strukturën e administratës së shoqatës të miratuar nga kryesia;
dh) lidh kontrata shërbimi apo çdo lloj kontrate tjetër me të tretët sipas vendimeve përkatëse të Kryesisë;
f) përgatit raportin e shpërndarjes së shpërblimeve për anëtarët e shoqatës së bashku me raportin mbi veprimtarinë vjetore të kësaj të fundit dhe ia paraqet asamblesë për miratim.
3. Mandati i Kryetari të Kryesisë përkon me mandatin e Kryesisë së Shoqatës dhe është katër vite me të drejtë rizgjedhjeje.
4. Kryesia mund të vendosë shkarkimin dhe zgjedhjen e Kryetarit kur për këtë votojnë pro të paktën 3 anëtarë. Në këtë rast vota e personit të propozuar apo zgjedhur si kryetar është e pavlefshme.

Neni 11
Anëtarët

1. Anëtarësimi në shoqatë është vullnetar dhe i hapur për të gjithë personat madhorë, me zotësi për të epruar, që janë shtetas shqiptarë dhe gëzojnë cilësinë e titullarit të të drejtave për bashkëautorësinë e veprave audiovizuale në zërin regji e skenar në kuptimin e ligjit nr. 7491, datë 29.4.1991 “Për të Drejtën e Autorit”.
2. Anëtarët e shoqatës në momentin e anëtarësimit pranojnë në parim të drejtën e shoqatës për mbrojtjen e të drejtave të tyre të autorit sipas statutit.
3. Anëtarët e shoqatës nënshkruajnë kontrata individuale me shoqatën për autorizimin e kësaj të fundit të bëjë mbrojtjen e të drejtave të veta të autorit në veprat audiovizuale ku janë bashkëautorë.
4. Anëtarët e shoqatës paguajnë kuotizacion vjetor sipas kuotës së vendosur nga Asambleja e Përgjithshme.
5. Autori-anëtar përfaqësohet në shoqatë me të drejtat e veta në veprat ku është bashkëautor, ose me titujt që gëzon në veprat e përbashkëta me autorë të tjerë, të cilat përcaktohen në kontratën që lidh me shoqatën.
6. Çdo anëtar ka të drejtën të paraqesë dorëheqjen me shkrim dhe prishjen e kontratës me shoqatën të paktën një javë para mbledhjes së Asamblesë, kur është njoftuar për organizimin e saj, sipas statutit.

Neni 12
Përfaqësimi ligjor

1. Shoqata përfaqësohet në marrëdhëniet me të tretët, qofshin këta persona fizikë apo juridikë, vendas apo të huaj, publikë apo privatë nga Kryetari dhe Kryesia.
2. Kryetari mund t’ia delegojë përkohësisht tagrin e përfaqësimit një anëtari tjetër të Kryesisë të caktuar prej tij me anë të një autorizimi të shkruar, ku të jenë përcaktuar taksativisht kompetencat, që ka deleguar dhe shtrirjen kohore të veprimtarisë së delegimit.
3. Kryetari dhe në mungesë të tij një anëtar i Kryesisë me autorizim të kësaj të fundit dhe dhe miratimin me shkrim të kryetarit, në rast mungese të përkohshme (jo më shumë se 3 muaj) nga detyra e kryetarit, përfaqësojnë ligjërisht shoqatën në rast konfliktesh gjyqësore ose marrëdhënie të tipit kontraktual me të tretët.
4. Në rastin kur përfaqësimi kryhet nga një antar i kryesisë, ky i fundit raporton veprimet e tij në mbledhjen me të parë të kryesisë.

Neni 13
Të ardhurat, financimi i shoqatës dhe administrimi i fondeve

1. Asambleja e Përgjithshme miraton rregullat dhe modalitetet për administrimin e fondeve dhe të ardhurave të shoqatës.
2. Asetet financiare dhe materiale të shoqatës menaxhohen nga Kryetari.
3. Kryesia e shoqatës mbikqyr respektimin e rregullave dhe modaliteteve të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme për administrimin e fondeve dhe të ardhurave të shoqatës.
4. Kapitali i shoqatës është i ndryshueshëm. Ai formohet nga:
a) shumat që vijnë nga kuotat e pranimit të anëtarëve,
b) nga përqindja e të ardhurave për kostot administrative, që mban shoqata nga mbledhja e tarifave të shpërblimeve për transmetimin e veprave të anëtarëve, të cilat caktohen çdo vit nga Kryesia dhe miratohen nga Asambleja, si dhe nga
c) dhuratat, sponsorizimit ose financimet që bëhen për shoqatën nga të tretët.
5. Financimi i veprimtarisë së shoqatës kryhet nga fonde që sigurohen nga:
a) kuotizacionet e anëtarëve dhe përqindjet mbi tarifat e vjelura nga transmetimi i veprave të anëtarëve të shoqatës sipas marrëveshjes individuale midis tyre dhe shoqatës, e caktuar për mbajtjen e kostove administrative sipas pikës 4 më sipër,
b) dhurime, ndihma, sponsorizime dhe financime nga persona, subjekte e institucione publike e private, brenda apo jashtë vendit, të depozituara në mënyrë të drejtëpërdrejtë e pa kushte për llogaritë e shoqatës;
c) interesat e siguruara nga depozitat bankare;
d) veprimtaritë ekonomike të Shoqatës të lejuara sipas ligjit;
e) të ardhurat nga shitja e publikimeve të shoqatës si dhe
f) nga financime e burime të tjera të ligjshme.
6. Administrimi i fondeve apo pasurive ekzistuese ose që do t’i shtohen shoqatës në të ardhmen kryhet sipas Ligjit Nr. 8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat Jofitimprurëse” (i ndryshuar), Statutit dhe rregulloreve të shoqatës, si edhe kontratës apo marrëveshjes me financuesit nëse ka.
7. Shoqata mban dokumentacionin kontabël për të gjithë veprimtarinë ekonomike të ushtruar prej saj sipas standardeve përkatëse të përcaktuar nga legjislacioni shqiptar në fuqi.
8. Shoqata ka llogaritë e saj bankare, për çeljen ose mbylljen e të cilave merr vendim Kryesia me propozim të Kryetarit.
9. Viti financiar i shoqatës korrespondon plotësisht me vitin kalendarik që fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti.

Neni 14
Marrëdhëniet e Punës

Punësimi në administratën e shoqatës rregullohet nga dispozitat e Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë. Struktura e administratës së shoqatës përcaktohet nga Kryetari dhe miratohet nga Kryesia, duke respektuar rregullat e përcaktuara në këtë Statut dhe në Rregulloren e Shoqatës për administrimin dhe kreyrjen e shpenzimeve.

Neni 15
Konflikti i Interesave dhe Marrëveshjet e Ndaluara

1. Ndalohet çdo konflikt i interesave ndërmjet shoqatës dhe anëtarit të organit vendimmarrës, ekzekutiv ose punonjësit të saj.
2. Asnjë anëtar i organeve drejtuese të shoqatës nuk mund të marrë pjesë në një proces vendimmarrës në lidhje me të cilin ai/ajo ka interes personal direkt ose indirekt.
3. Transaksionet ekonomike dhe marrëveshje të tjera ndërmjet shoqates dhe një anëtari të organeve vendimmarrëse dhe ekzekutive ose një punonjësi të saj mund të lejohen vetëm nëse ato lidhen për të përmbushur një qëllim ose objekt të veprimtarisë së shoqatës, vetëm nëse janë të drejta dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe rregullat e shoqatës.
4. Këto marrëvëshje dhe transaksione lejohen vetëm nëse shqyrtohen paraprakisht dhe miratohen nga Kryesia. Personat e interesuar duhet të përjashtohen nga diskutimet dhe votimi për marrëveshjen ose transaksionin.

Neni 16
Përgjegjësia ndaj të tretëve

Anëtarët e Kryesisë, Kryetari si edhe punonjësit e administratës të FMAA nuk përgjigjen individualisht për detyrimet e kësaj të fundit ndaj të tretëve, me përjashtim të rasteve, kur personalisht i kanë shkaktuar dëm të tretëve gjatë ushtrimit të detyrës, me dashje ose nga pakujdesia apo vetbesimi në shkeljeve të ligjit dhe Statutit e Rregullores së shoqatës.

Neni 19
Transformimi, ndarja dhe bashkimi

1. Shoqata ka të drejtë të transformohet në një organizatë tjetër me vendim të Asamblesë së Përgjithshme dhe konsiderohet e shpërndarë me regjistrimin e subjektit të ri apo vendimit të bashkimit që pasqyrohet në rregjistrin e OJF-ve në gjykatë.
2. Asambleja e Përgjithshme vendos për transformimin e shoqatës në një shoqatë tjetër ose bashkimin e saj me një shoqatë tjetër me 2/3 e votave të të gjithë anëtarëve në rastet e mëposhtme:
a) Shoqata nuk realizon qëllimin për të cilin është krijuar;
b) Shoqata parashikon se nuk arrin të sigurojë mjetet e nevojshme financiare për realizimin e qëllimit.

Neni 20
Shpërndarja

1. Shoqata shpërndahet me iniciativën e saj me vendimmarrje të Asamblesë me 2/3 e votive të të gjithë anëtarëve.
2. Anëtarët e shoqatës si dhe organet drejtuese mund t’i kërkojnë gjykatës shpërndarjen e shoqatës në rastet e mëposhtme:
a) veprimtaria e shoqatës vjen në kundërshtim me Kushtetutën;
b) shoqata kryen veprimtari të kundërligjshme;
c) shoqata nuk është themeluar sipas kërkesave të ligjit;
d) shoqata ka falimentuar sipas ligjit për falimentimin.
3. Në rast se shoqata shpërndahet me iniciativën e saj, jo më vonë se një javë nga data e vendimit të Asamblesë së Përgjithshme për shpërndarjen, Kryesia cakton dy likuidatorë me profesion respektivisht jurist dhe ekonomist.
4. Likuidatorët kanë autoritet të plotë mbi asetet e shoqatës dhe për përfaqësimin e saj në marrëdhëniet me të tretët që nga dita e emërimit të tyre.

Neni 22
Shpërndarja me vendim gjykate

Gjykata mund të vendosë shpërndarjen e shoqatës, në rrethanat e parashikuara në lig. Në rast shpërndarje të shoqatës me vendim të Gjykatës, të gjitha kompetencat që ka Kryesia lidhur me shpërndarjen e likujdimin, i kalojnë Gjykatës, sipas procedurës së përcaktuar në ligj.

Neni 22
Destinacioni i pasurisë pas mbylljes së shoqatës

Në rast se Asambleja e Përgjithshme vendos për mbarimin e aktivitetit të shoqatës, Kryesia e saj vendos për destinacionin e pasurive të shoqatës në favor të një ose disa organizatave jo fitimprurëse me qëllime dhe aktivitete të ngjashme.
Në asnjë rast nuk mund të vendoset shpërndarja e pasurisë së shoqatës tek themeluesit, anëtarët, stafi, donatorët dhe të afërmit e tyre.

Neni 23
Likujdimi

Likujduesi përfaqëson shoqatën dhe ka të gjithë përgjegjësitë e kompetencat e nevojshme mbi pasurinë e shoqatës, që nga dita e emërimit deri në likujdimin përfundimtar.
Likujduesi është i autorizuar të paguajë të gjithë kreditorët dhe më pas të vlerësojë pasurinë e mbetur dhe të kujdeset, që kjo pasuri të shkojë në destinacionin e përcaktuar nga Statuti, Kryesia, ligji apo vendimi i Gjykatës.
Likujduesi brenda 2 muajve nga data e emërimit të tij, thërret mbledhjen e Kryesisë dhe i paraqet kësaj të fundit raportin mbi gjendjen financiare, aktivin dhe pasivin e shoqatës, përpara se të fillojë operacioni i likuidimit.
Raporti përfundimtar i përgatitur nga likuidatorët miratohet nga Kryesia dhe më pas kjo e fundit kërkon çregjistrimin e shoqatës në gjykatë kompetente. Kur Kryesia refuzon miratimin e Raportit Përfundimtar, çështja zgjidhet nga gjykata kompetente.
Kryesia pas miratimit të Raportit Përfundimtar të likuidimit, merr vendim për shpërndarjen, në të cilin përcakton organizatat jofitimprurëse, brenda apo jashtë Shqipërisë, të cilave do t’u kalojë pasuria e mbetur si dhe pjesën takuese të secilës.
Përjashtim nga ky rregull përbëjnë të gjitha organizatat me të cilat FMAA ka pasur projekte dhe programe të përbashkëta, të cilave në mënyrë preferenciale u kalojnë 40% e aktivit.
Neni 24
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Çdo mosmarrëveshje midis organeve vendimmarrëse shoqatës, ose ndërmjet tyre dhe të punësuarve si dhe midis shoqatës dhe të tretëve zgjidhet me mirëkuptim. Në të kundërt Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë është gjykata kompetente për zgjidhjen e tyre.

Neni 25
Ndryshimet në Statut

Çdo ndryshim i këtij Statuti si dhe miratimi e ndryshimi i Rregullores së shoqatës të miratuar në zbatim të tij, bëhet nga Asambleja e Përgjithshme me 2/3 e votave të të gjithë anëtarëve, nëbazë të propozimit të miratuar paraprakisht dhe të paraqitur në Asamble nga Kryesia.
Propozimet për ndryshimin e këtij Statuti mund të bëhen edhe nga ¼ e të gjithë anëtarëve të shoqatës, me kusht që në këtë rast ky propozim i paraqitet Asamblesë së Përgjithshme së bashku me mendimin e shprehur në një relacion të miratuar nga ana e Kryesisë lidhur me propozimin në fjalë.