VERTETIM

Me vendimin nr. 600, date 28.()3.2003 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane ka vendosur regjistrimin si person juridik te Shoqates ”Forumi i Mbrojtjes se Producenteve dhe Autoreve  Film & Video” , me seli ne Tirane, Rruga Myslym Shyri, Pallati 3, shk. 1, ap. 1; me kohezgjatje te papercaktuar; me themelues Pirro Milkani, Artan Minarolli, Esat Musliu, Saimir Kumbaro, Roland Gjoza; Kryesia e pare perbehet nga Pirro Milkani (kryetar), Andrea Stefani, Saimir Kumbaro, Rajmonda Nelku Sallaku, Vladimir Prifti; Perfaqesues Ligjor dhe kryetar i Shoqates eshte z. Pirro Milkani me qellim Monitorimi i shfaqjes se filmit artistik, dokumentar dhe cdo produkti tjeter audiovisual te anetareve te shoqates ne transmetuesit lokale, kombetare dhe te huaj. Perfaqesimi i interesave te pergjithshme te anetareve te shoqates perpara institucioneve shteterore dhe subjekteve private, perfaqesimi i interesave te secilit anetare te shoqates perpara institucioneve shteterore dhe subjekteve private sipas kontrates individuale midis shoqates dhe anetarit dhe mbi bazen e nje procedure te leshuar nga anetari etj.

Me vendimin nr. 600/1 date 09.03.2004 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte vendosur depozitimi i vendimit date 26.02.2004 ne te cilin eshte vendosur : ndryshimi i cmimit dhe te akronimit te shoqates nga Forumi i Mbrojtjes se Autoreve dhe Producenteve — Film & Video” ne “Forumi i Mbrojtjes se Autoreve te Audiovizualit — Film & Video”, perjashtuar ketu mbrojtjen e te drejtave te producenteve, pasi sipas konventes se Bernes pronare te nje vepre filmike jane skenaristi, regjisori dhe kompozitori. Nga ana tjeter mbrojtja njekohesisht edhe e te drejta e te producenteve perben konflikt interesash. Akronimi ndryshon nga ‘ ‘F M P A” ne ”F M A A”. Heqja e kompetences se shoqates per kryerjen e aktivitetit te percaktuar ne staut ne nenin 4/6 te tij ku thuhet shprehimisht: ”Blerja e filmave te huaj, subtitrimi, redaktimi dhe pergatitja e tjere per shfaqje apo transmetim”. Zgjedhja e z. Roland Gjozaj si anetar Kryesise se shoqates.

 

Me vendimin nr. 6()()/2 date 24.12.2007 te Gjykates se vendosur depozitimi i vendimit date 3().5.2()07 ne te cilin eshte 1 te statutit qe percakton emrin e shoqates si vijon: Organiz ky moment te quhet Agjenci e Administrimit Kolektivit Gjyqesor Tirane eshte vendosur ndryshimin e nenit mprurcse “FMAA” nga drejten e Autorit ne perputhje me nenin 110 te ligjit nr. 9380 date 28.04.2005 ‘ ‘Is ene ten e autorit dhe te drejtave te tjera te lidhura me te”. Ndryshimin e nenit 3 te statutlt l\ercakton qellimin e vepfimtarise se shoqates si vijon: Agjencia e administfimit kolektiv per-te-drejten e aut0f1t ne fushen e audiovizualit “FMAA”, ka per qellim dhe objekt kryesof mbledhjen dhe shpendarjen e te at”dhufave nga perclorimi i te drejtes se autorit ne fushen e audiovizualit vendas apo te huaj si dhe mbrojtjen e te drejtave te autoresise te kfijuesve te veprave audiovizuale, vendas apo te huaj, mc te gjitha mjetet ligjore dhe praktike.

Me vendimin nr. 600/3 date 20.05.2009 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte vendosuf depozitimi i vendimit date 13.03.2009 ne te cilin jane bete ndryshime ne perberjen e kryesise se shoqates dhe kfyetarit te shoqates. Kryesia perbehet nga z. Esat Musliu, z. Pirro Milkani, z. Vladimir Prifti dhe z. Artan Maku. Kryetaf i shoqates FMAA eshtc zgjcdhuf z. Esat Musliu.

Me vendimin nr. date 20.05.2015 te Gjykatcs se Rxethit Gjyqesof Tirane eshtc vendosuf Depozitimin e vendimit date  te Asamblcse se Pergjithshmc te u-\netat-eve te shoqatcs ne te cilin cshte vendosuf Miratimi I stautit te fi te shoqates

Miratimi I Rregullores se te te shoqatcs ‘t FMMA”. Selia e shoqates eshtc ne Tirane Rf. Sami Frashcri, Pall. Agimi, shk. 19, ap. 338. Qellirni i Shoqates chte mbf0jtja e te drejtave te autoreve anetare te ve, kfijucs dhc bashkekfijues te vepravc audiovizuale – ne zerin regji i skenaf, me te gjitha mjetet ligjroe dhe praktike sipas parashikimeve te kuadfit ligjor ekzkustues ne Republiken e Shqipersie. FMAA eshte organizate e pavaruf jofltimprurese, qe ka peta qellim te mekanzma e realizoje veprimtari per permbushjen e qellimit dhe te veprimtarise se vete, vetelll ose ne bashkepunim me subjekte te tjera, brenda Republikes se Shqiperise. FMAA ne fealzimin e qellimit te vet eshte i hapur per bashkepunim per cdo subjekt e individ, brenda vendit qe kontribuon me cfaredolloj forme ne permushjen e objektivave te ketij qellimi etj. Anetaret e shoqates jane Esat Muslia, Piro Milkani, Saimif Kumbaro, Vladimir Prifti, Eno Milkani, Kolec hl*faboini, Esat Ibro, Rikard Ljarja, Dritan Fluqi, Shezair Dafa, Kujtim Gjonaj, Besnik Bisha, Kristaq Janushi, Joni Shanaj, Mithat Fagu, Gazmend Leka„ Spartak Pecani, Valter File.

Mc vendimin nt. 60()/5 date 22.12.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte vcnclosur depozitimin e vendimit date ’10.()1.2()17 dhe date 22.06.2017 dhe te statutit tc ri te shoqatcs Agjensia c Administrimti Kolektiv tc tc Drejtavc te Autorevc ne Fushen e Kinematografisc dhc te Veprave tc Tjcra Audiovizuale” “FMA-A”

Me vcndimin nt. 600/6 date 26.06.2018 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte vendosur: Kthimin e kerekses dhe akteve kerkucsit Esat Musliu.

Me vendimin date 26.07.2018 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor ‘I’irane eshte vendosur Depozitimi\fŕVcndimit të datës 28.05.2018 të Agjencisë së

Kolektiv të Autorëve hën e Kinematografłsë dhe Veprave t.ë tjera Audiovizuale F.M.A.A. në të cilën_ te ‘h osur: ”Të zgjedhë në uninimitet Bofdin Drejtues të Agjcnsisë F.M.A.A. të përbë ga.tb . Esat Musliu; Z. Piro Milkani; Z. Vladimir Prifti; Z. Saimif Kumbaro; Z. Krista

Me vendimin ) 0/8 date 26.09.2018 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor hľił-ane eshte vendosur Depozitimin në Regjister të Vendimit nr. 37 prot, datë 27.08.2()18 të Bordit Drejtues të ”Agjensisë së Administfimit Kolektiv të Drejtave të Autorëvc në Fushën c Kinematografłsë dhe Veprave të tjera Audioviuzuale” FMAA, në të cilin është vendosur: ‘ ‘Pl*ë zgjedhë Drejtor Ekzekutiv Z. Esat Musliu.”

Me vendimin nr. 600/9 date 25.04.2019 te Gjykates se Rrethit ‘I*irane cshte vendosur: Depozitimin e vendimit date 03.04.2019 te Bordit Drejtues te Shoqates ne te cilin eshte vendosuf: Pranimin e doreheqjes se Drejtorit ekzekutiv z. Esat Musliu. Te zgjedhe drejtor ekzekutiv z. Saimif Kumbaro.

Me vendimin nr. 600/10 date 07.07.2021 te Gjykates se Rrcthit Gjyqcsot• ‘I’ił•anc eshte vendosur: Depozitimin procesvefbalit dhe vendimit date ()7.()6.2()21 te Asamblese se Pergjithshem te te Agjensise se Administfimit Kolektiv te Drejtave te Autoreve ne Fushen e Kinematografłse dhe Veprave te tjera Audiovizuale” FMAA, ne te cilin eshte vendosuf ” I’e miratoje aktivitetin e F.M.A.A zgjedhjen me unanimitet te Bordit Drejtues te Agjcncise F.M.A.A te perbere nga Saimif Kumbaro, Eno Milkani, Dionis Papadhimitri, Teliti, Besnik Bisha”.

Ndryshime te metejshme nuk ka.