Në bazë të Statutit të Shoqatës, miratuar si propozim për Asamblenë e Përgjithshme nga Kryesia e Shoqatës në mbledhjen e kësaj të fundit dt. 04/05/ 2015 me vullnetin tonë të lirë miratojmë këtë Rregullore të Funksionimit të Shoqatës FMAA (miratuar në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të dt.   04/05/2015).

 

RREGULLORE E FUNKSIONIMIT TË SHOQATËS

“FORUMI I MBROJTJES PËR AUTORË TË AUDIOVIZUALIT– FILM E VIDEO”

 FMAA

 

 1. Kjo Rregullore përcakton mënyrën e funksionimit të shoqatës, organeve dhe administratës së saj, për aq sa nuk vjen në kundërshtim me Statutin apo me përcaktimet ligjore.

 

 1. Për t’u anëtarësuar në shoqatë një person, që legjitimohet si anëtar në përputhje me Statutin paraqet:
 2. a) kërkesë me shkrim për t’u bërë anëtar i shoqatës;
 3. b) titujt e veprave ku është autor/bashkëautor, duke përcaktuar për seicilën masën e të drejtave të autorit, që gëzon për seicilën vepër dhe rolin si autor në veprën përkatëse;
 4. c) nënshkruan kontratën individuale me shoqatën sipas pikës 3 të nenit 11 të Statutit si dhe
 5. d) paguan kuotizacionin sipas përcaktimit të bërë nga Asambleja e shoqatës.
 1. Kërkesa për anëtarësim dhe plotësimi i dokumentacionit përkatës mund të kryhet edhe nga një person i autorizuar me prokurë nga autori ose nga trashëgimtarët ligjorë apo testamentarë të autorit. Në këtë rast, dosjes së anëtarit i bashkëngjiten dokumentat përkatëse ligjorë.
 1. Shoqata mban një dosje me dokumentacionin e seicilit anëtar dhe një rregjistër të anëtarëve me të dhënat përkatëse, ku pasqyrohen sidomos të drejtat e kaluara shoqatës nga këta të fundit.
 1. Anëtarët kanë të drejtë të marrin nga shoqata të dhënat dhe për këtë t’u sigurohet informacioni i hollësishëm nga ana e shoqatës në çdo kohë lidhur me:
 2. a) të ardhurat e mbledhura nga të drejtat që ata i kanë kaluar shoqatës;
 3. b) masën e mbajtur nga këto të ardhura për kostot e administrimit dhe derdhjet në Fondin Social sipas Statutit;
 4. c) ndryshimet në përbërje apo vakancat e krijuara në Kryesi, ndryshimet e Statutit si dhe të kësaj Rregulloreje;
 5. d) ndryshimet e bazës ligjore, kontratës individuale dhe aspekte të tjera ligjore e juridike që lidhen me përfaqësimin e të drejtave të tyre nga shoqata dhe ushtrimin e tyre si rrjedhojë;
 6. e) vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, në rast se nuk kanë marrë pjesë në të si dhe
 7. f) kalendari i veprimtarive sociale apo aktiviteteve kulturore që shoqata ka programuar të zhvillojë.

 

 1. Kontrata individuale e anëtarit me shoqatën përmban në çdo rast, si pjesë të saj të drejtat e anëtarit në titujt e veprave ku është bashkëautor, ose titujt që gëzon në veprat e përbashkëta me autorë të tjerë, të cilat i përfaqëson shoqata si dhe mënyrën e masën e përfaqësimit të këtyre të drejtave dhe nëse ka, kufizimet e mundshme të përfaqësimit.

 

 1. Asambleja e Përgjithshme e anëtarëve të shoqatës zhvillohet brenda tremujorit të parë të vitit kalendarik.

 

 1. Kryesia vendos datën e mbajtjes së mbledhjes së Asamblesë së bashku me rendin e ditës si dhe mënyrën e njoftimit të anëtarëve për këtë qëllim.

 

 1. Në çdo rast anëtarëve u sigurohet informacioni i nevojshëm lidhur me zhvillimin e Asamblesë, përveç atyre që përcakton pika 5 më sipër.

 

 1. Thirrja e anëtarëve për mbledhjen e Asamblesë kryhet me njoftim me postë të rregjistruar, kur mbledhja e Asamblesë kërkohet nga 1/3 e të gjithë anëtarëve të shoqatës, apo jashtë rendit vjetor sipas përcaktimit të pikës 6 më sipër.

 

 1. Në rast të Asamblesë së zakonshme kryesia vendos mënyrën e thirrjes dhe njoftimit të anëtarëve.

 

 1. Kryetari brenda 10 ditësh nga marrja e kërkesës së firmosur nga ana e jo më pak se 1/3 së të gjithë anëtarëve të shoqatës për mbledhjen jashtë rradhe të Asamblesë, njofton e mbledh Kryesinë, e cila vendos për organizimin e mbledhjes së Asamblesë dhe modalitetet përkatëse lidhur me këtë.

 

 1. Në këtë rast mbledhja organizohet sipas Statutit dhe kësaj Rregulloreje jo më vonë se 30 ditë nga depozitimi i kërkesës së 1/3 të të gjithë anëtarëve.

 

 1. Asambleja zgjedh një Komision të verifikimit të mandateve dhe kuorumit të anëtarëve, i cili administron votimet gjatë mbledhjes sipas rendit të ditës të përcaktuar nga Kryesia, përfshirë këtu votimet për kandidaturat e propozuara për anëtarë kryesie.

 

 1. Në çdo Asamble paraqitet një raport i veprimtarisë vjetore dhe financiare të shoqatës nga kryetari ose një anëtar i ngarkuar i Kryesisë, në të cilin përcaktohen në çdo rast:
 2. a) të dhënat dhe informacioni lidhur me mbledhjet e shpërblimeve nga distribuimi i prodhimeve me vepra të autorëve anëtarë, të lidhura nga Qendra Kombëtare Kinematografike apo prodhues të tjerë të këtyre veprave me transmetuesit,
 3. b) pasqyra e shpenzimeve të realizuara,
 4. c) shpërndarjet e shpërblimeve të mbledhura për anëtarët,
 5. d) masën e mbajtur për kostot e administrimit, kuotizacionet dhe
 6. e) pjesën e të ardhurave të kaluar në fondin social dhe administrimin e tyre..

 

 1. Nëse ka çështje të përfshira në rendin e ditës, që lidhen me pëcaktimet e pikës 2 të nenit 7 të Statutit, Kryesia shpërndan për anëtarët bashkë me njoftimet edhe dokumentacionin që lidhet me këto çështje.

 

 1. Kryetari dhe dhjetë anëtarë kanë të drejtë të propozojnë një kandidat për anëtar të kryesisë.

 

 1. Asambleja voton raportin e paraqitur lidhur me veprimtarinë vjetore të shoqatës. Në rast mosmiratimi të raportit, Kryesia quhet e shkarkuar dhe Asambleja zgjedh në të njëjtën mbledhje një kryesi të re.

 

 1. Në rastet e përcaktuar në germën “e” të pikes 2 të nenit 7 të Statutit propozimi për Asamblenë formulohet me shkrim dhe i arsyetuar nga Kryesia dhe i bashkëngjiten provat përkatëse.

 

 1. Anëtari i propozuar për t’i përjashtuar ka të drejtën e paraqitjes së qëndrimit të vet përkundër propozimit të përcaktuar në pikën 37 më sipër, pavarësisht nëse e ka kërkuar para caktimit të rendit të ditës së mbledhjes së Asamblesë.

 

 1. Kryesia mbledhet të paktën 4 herë në vit sipas rendit të ditës të propozuar nga Kryetari ose nga 2 a më shumë prej anëtarëve të vet.

 

 1. Rendi i ditës i mbledhjes së Kryesisë u shpërndahet anëtarëve të paktën 7 ditë para organizimit të mbledhjes.

 

 1. Në mbledhjen e parë të vitit Kryesia miraton përveç të tjerash:
 2. a) strukturën e administratës së propozuar nga Kryetari,
 3. b) krijimin e një Fondi social të shoqatës së bashku me rregullat për administrimin e tij,
 4. c) përcaktimin e tarifave të shpërblimit, në emër dhe për llogari të anëtarëve, nga transmetuesit që shfaqin veprat me autorësi ose bashkëautorësi të anëtarëve të vet sipas pjesëve të caktuara në veprat përkatëse të anëtarëve si dhe
 5. d) çështjet e përcaktuara në germat “d”, “g” dhe “i” të pikes 4 të nenit 9 të Statutit.

 

 1. Në mbledhjen e fundit të vitit kalendarik ose sipas rastit në mbledhjen që i paraprin organizimit të Asamblesë së shoqatës, Kryesia miraton çdo vendim që lidhet me çështjet e përcaktuara në “c”, “e”, ‘f’ dhe dhe “h” të pikes 4 të nenit 9 të Statutit

 

 1. Për mbledhjet e kryesisë mbahet procesverbal, ruajtja dhe administrimi i të cilit kryhet nga Kryetari dhe administrata e shoqatës. Çdo anëtar ka të drejtë të njihet me procesverbalet e Kryesisë në bazë të kërkesës.
 2. Administrata drejtohet dhe përgjigjet para Kryetarit, i cili ka kompetencën dhe përgjegjësitë për funksionimin e saj në përmbushje të detyrave dhe zbatimit të veprimtarisë së shoqatës.

 

 1. Kryetari dhe administrata, sipas kontratës përkatëse dhe përshkrimit të punës, janë përgjegjës për mbajtjen e dokumentacionit të shoqatës.

 

 1. Përgjegjësia e punonjësve të administratës shtrihet aq sa i ngarkon kontrata e punës, që Kryetari lidh me ta në emër të shoqatës, sipas pozicionit e përshkrimit të puinës të përcaktuar në këtë kontratë.

 

 1. Përveç dokumentacionit juridik, ku përfshihet edhe dokumentacioni personal i anëtarëve, Kryetari dhe administrata janë përgjegjës dhe përgatisin dokumentacionin e veprimtarisë dhe atë financiar të shoqatës, veçanërisht atë financiar që lidhet me mbledhjet e shpërblimeve për anëtarët, shpenzimet dhe administrimin e Fondit Social të Shoqatës.

 

 1. Shpenzimet administrative që mbahen nga shpërblimet e mbledhura për anëtarët nuk i kalojnë 25% të shumës së përgjithshme të këtyre shpërblimeve.

 

 1. Sipas propozimit të Kryetarit dhe vendimit të Kryesisë, Fondi Social që shoqata mund të krijojë, krijohet nga kontributet e anëtarëve, nëpërmjet kuotizacioneve të derdhura apo ndonjë kontribut tjetër nga masa e shpërndarshme e shpërblimeve.

 

 1. Pavarësisht vendimit të kryesisë lidhur me krijimin dhe rregullat e përdorimit të Fondit Social, Asambleja e shoqatës ratifikon në mbledhjen më të parë të saj masën e kontributit që mund të mbahet nga shpërblimet e shpërndarshme, në të njëjtën mënyrë si miraton masën e kuotizacionit të anëtarësisë.

 

 1. Nëse Asambleja nuk miraton masën e propozuar të kontributit sipas pikes 32 më sipër të propozuar nga Kryesia, kjo e fundit duhet të ndryshohet sipas pëlqimit të Asamblesë, përndryshe nuk mund të zbatohet në vijim.

 

 1. Raporti i përgatitur nga Kryetari dhe i miratuar nga kryesia lidhur me honoraret e seicilit anëtar, shpenzimet e shoqatës dhe elementët e tjerë financiarë sipas kësaj rregulloreje e Statutit, duhet të bëjë ndarjen në çdo fund viti midis shumave monetare për t’u ndarë anëtarëve dhe pjesës tjetër të shpenzimeve operative apo fondeve sociale.

 

 1. Raporti pas miratimit nga Asambleja, hyn në fuqi dhe seicili prej anëtarëve ka të drejtë të tërheqë sipas Statutit, Rrregullores, kontratës individuale me shoqatën apo çdo rregulli tjetër të vendosur me vendim të Kryesisë, shpërblimet e veta të mbledhura e administruara nga shoqata.

 

 1. Nëse anëtari ka marrë njoftim lidhur me sa më sipër përcakton pika 32 për masën e shpërblimit që i takon dhe mënyrën e tërheqjes dhe nuk ka kryer tërheqjen për më shumë se 3 vite kalendarike, kryesia mund të marrë vendim për kalimin e këtyre shpërblimeve të patërhequra në Fondin Social të shoqatës.

 

 1. Si rregull shpërblimet e mbledhura në emër e për llogari të anëtarëve shpërndahen nëpërmjet transfertës bankare në llogarinë e anëtarit ose me çek bankar, sipas mënyrës së përcaktuar në kontratën individuale me autorin ose në rast se kjo nuk është përcaktuar, sipas vendimit të marrë nga Kryesia për këtë çështje.

 

 1. Shpërndarja e shpërblimeve kryhet një herë në vit, pas miratimit të raportit përkatës të veprimtarisë dhe atij financiar të shoqatës nga Asambleja e anëtarëve, siç përcaktohet më sipër.

 

 1. Shoqata mban bilancin finaciar sipas ligjeve dhe rregullave të fushës në fuqi, i cili është pjesë e dokumentacionit të shoqatës. Anëtarëve ju jepet një përmbledhje e shkurtuar e zërave të bilancit brenda raportit të mbajtur në Asamble.

 

 1. Çdo ndryshim i kësaj rregulloreje bëhet sipas nenit 25 të Statutit.

 

 1. Kryesia shqyrton dhe përgatit propozimet për ndryshimet, të cilat janë të detyrueshme të përfshihen në rendin e ditës së Asamblesë së rradhës.